زندگی تمرین چیدمان هایی است که فکر می کنیم درست هستند؟